Search
Our Authors
Search by Author

Koszmider Maria

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, nauczyciel dyplomowany.
Zainteresowania naukowe: dydaktyka ogólna, jakość kształcenia, zarządzanie jakością w placówkach edukacyjnych, pedagogika ekologiczna, pedeutologia.

Autorka podręczników szkolnych, zbiorów zadań i zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także autorka poradników metodycznych dla nauczycieli, programów kształcenia i pakietów edukacyjnych dla szkół ogólnokształcących, zawodowych i policealnych. Pełnomocnik zarządzania systemami jakości w dziedzinie edukacji, audytor i menedżer jakości, asesor Kompleksowego Zarządzania Jakością, ekspert CERTQUA - upoważniona do audytacji systemów zarządzania jakością wg norm ISO w instytucjach oświatowych.
Kilkukrotna laureatka nagrody Ministra Edukacji Narodowej, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Honorową odznaką m. Łodzi.
Look:
Back to content
Return to our authors
420981 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus